Pensja należy się z tytułu bycia CZŁOWIEKIEM

https://jasnapolska.pl/marzysz-by-odejsc-z-pracy-rzucic-etat-nie-chcesz-pracowac-wielka-rezygnacja-stala-sie-swiatowym-trendem/

3 Likes

… a wigwam i flaszka wody ognistej należy się z tytułu bycia Indianinem.

7 Likes

Przeczytaj, przeczytaj dokładnie bo to jest opis trendu i tak będą urabiani młodzi aby nie brali udziału w zabawie w zakładanie rodziny, zarabianie na rodzinę i budowanie Społeczeństwa. Młodzi mają być twórczy ale nie napisali na czym ma polegać ta twórczość choć podstawową twórczością dla człowieka jest udział w prokreaji i poczynania potomków to na pewno o to nie chodzi.
Fajnie, lekko napisany tekst, idziemy do przodu.
Pamiętaj Gruby, ty też potrzebujesz aby raz na jakiś czas ktoś cię mocno przytulił i powiedział: “zrobiłem dla Ciebie przelew”.

3 Likes

Znalazłem takie kwiatki w Twoim artykule:

Tak będzie wyglądał rynek pracy przyszłości – podłączone do sieci jednostki będą, przy wydatnej pomocy sztucznej inteligencji i koordynujących całość komputerów kwantowych, wykonywać dające im radość i satysfakcję prace, które wynikają z hobby i talentu, a nie przypadku i przymusu ekonomicznego.

oraz

Trudna na razie do wyobrażenia cyfryzacja i robotyzacja sprawią, że ogrom pracy i obowiązków przejmą maszyny.
Zwłaszcza, że nie będą miały wyjścia – obserwujemy obecnie sprzężenie zwrotne: coraz mniejsza liczba chętnych do pracy (zwłaszcza pracy skrajnie odtwórczej i dość prostej) napędza w tej chwili potężny rozwój technologii.

a także:

Robot sprzeda, przygotuje jedzenie, poda je lub przywiezie, posprząta, umówi, zapamięta, wyleczy… i nigdy nie weźmie wolnego, ani nie zażąda pensji.

i:

Pracować będą tylko ci, którzy odnajdą w tym radość, inspirację, rozwój i nowe doświadczenia.
Co ciekawe, praca wśród inteligentnych maszyn będzie znacznie bardziej twórcza, ciekawa i stymulująca, niż to, co ma miejsce obecnie.

To były wycinki z postulowanego przez Ciebie raju.


Nie ze mną te numery, @JerzyK. Takie teksty przerabiałem jeden system temu i były one wtedy lepiej napisane. Łatwiej trafiały do mojego prostego, chłoporobotniczego czerepu.

Tow. Wiesław po powrocie z przełomowego w historii ruchu robotniczego, wiekopomnego XXII zjazdu KPZR poinformował aktyw partyjny co on tam na tym zjeździe usłyszał *). Cytuję:

Niezmiernie doniosłe znaczenie, XXII Zjazdu KPZR wyraża się przede wszystkim w tym, że po raz pierwszy w historii międzynarodowego ruchu robotniczego opracowany został program zbudowania społeczeństwa komunistycznego, pro­gram zbudowania w okresie najbliższych 20 lat materialno technicznej bazy komunizmu w Związku Radzieckim.

Program KPZR zakłada, że w ciągu najbliższych 10 lat, tj. do 1970 r., rozmiary produkcji przemysłu radzieckiego zwiększą się o około 2 i pół razy, a do 1980 r. co najmniej 6 razy w stosunku do poziomu osiągniętego w 1960 r.
Oznacza to, że za lat 20 przemysł Związku Radzieckiego wytwarzać będzie prawie 2 razy większą masę produkcji, niż wytwarzają obecnie wszystkie wysoko rozwinięte pod względem przemysłowym kraje kapitalistyczne i kraje słabo uprze­mysłowione przynależne do światowego systemu kapitalisty­cznego. W przeliczeniu na jednego mieszkańca produkcja przemysłowa Związku Radzieckiego będzie zatem w 1980 r. około 15—16 razy większa, niż wynosi dzisiaj w świecie niesocjalistycznym.

Zbudowanie w ciągu dwóch 10-leci materialno-technicznej bazy komunizmu za­kłada — jak głosi program KPZR — „całkowitą elektryfi­kację kraju i udoskonalenie na tej podstawie techniki, technologii i organizacji produkcji społecznej we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, kompleksową mechanizację procesów produkcyjnych, coraz pełniejszą ich automatyzację, szerokie zastosowanie chemii w gospodarce narodowej, maksy­malny rozwój nowych, ekonomicznie efektywnych gałęzi produkcji, nowych rodzajów energii i materiałów — wszech­stronne i racjonalne wykorzystanie bogactw naturalnych, zasobów materiałowych i rezerw pracy — organiczne powią­zanie nauki z produkcją i szybkie tempo postępu naukowo-technicznego — wysoki poziom kulturalny i techniczny ludzi pracy — znaczną przewagę nad najbardziej rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi pod względem wydajności pracy, co stanowi najważniejszy warunek zwycięstwa ustroju komunistycznego”. Program KPZR przewiduje, że pod koniec pierwszego 10-lecia wydajność pracy w przemyśle wzrośnie przeszło dwukrotnie, a w r. 1980 powinna być 4—5 razy większa niż obecnie. Jest to w pełni możliwe do osiągnięcia na bazie dogłębnych przeobrażeń, jakie zajdą w tym czasie w procesie produkcji.

to tyle jeśli o stronę komunistycznej podaży chodzi. Jeśli o stronę popytu w raju robotników i chłopów chodzi tow. Wiesław referował następująco:

W miarę powstawania materialno-technicznej bazy ko­munizmu wzrastać będzie dostatek i dobrobyt narodu ra­dzieckiego. W okresie pierwszego dziesięciolecia realne dochody wszystkich robotników i pracowników umysłowych, z uwzględnieniem funduszów społecznych, wzrosną średnio prawie 2-krotnie, a kołchoźników przeszło dwa razy, w ciągu zaś 20 lat realne dochody w przeliczeniu na każdego miesz­kańca wzrosną średnio przeszło 3,5 razy, w tym kołchoźników przeszło 4-krotnie. Do 1970 r. zostanie wprowadzony 6-godzinny dzień pracy, a dla pracowników zatrudnionych pod ziemią i przy produkcji szkodliwej dla zdrowia — 5-godzinny dzień pracy. W drugim dziesięcioleciu czas pracy ulegnie dalszemu zmniejszeniu. Równocześnie będzie się zwiększać okres corocznych płatnych urlopów do trzech tygodni, na­stępnie zaś do miesiąca, przy czym urlopami zostaną stopniowo objęci również kołchoźnicy.

Korzystanie z sanatoriów będzie bezpłatne. Do 1970 r. zostanie rozwiązany problem braku mieszkań, a w drugim dziesięcioleciu budownictwo mieszkaniowe rozwinie się do tego stopnia, że można będzie zapewnić każdej rodzinie wy­godne mieszkanie, odpowiadające wymogom higieny i kultury. W tym okresie zostanie stopniowo zniesione komorne i ko­rzystanie z mieszkań będzie bezpłatne, jak również zniesione zostaną opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej, a pod koniec drugiego dziesięciolecia znikną także opłaty za gaz, wodę i ogrzewanie mieszkań.

Wzrosną wysoko fundusze społeczne przeznaczone na po­prawę warunków bytowych rodziny, sytuacji kobiet, i utrzy­mywanie dzieci i niezdolnych do pracy. Jak głosi program KPZR, w drugim dziecięcioleciu „rozpocznie się przechodzenie do bezpłatnego żywienia zbiorowego (obiadów) w przedsię­biorstwach i instytucjach oraz zatrudnionych w produkcji kołchoźników”; stworzy się warunki po temu, aby „każda rodzina — o ile sobie tego życzy — miała możność bezpłatnie utrzymywać dzieci i młodzież w wieku szkolnym” w zakła­dach opieki nad dzieckiem. „W mieście i na wsi zapewni się całkowite i bezpłatne zaspokojenie zapotrzebowania na żłobki, przedszkola, ogródki dziecięce, szkoły całodzienne i obozy pionierskie”. Zapewni się „masowy rozwój szkół-internatów z bezpłatnym utrzymaniem dzieci — wprowadzenie we wszyst­kich szkołach bezpłatnych gorących śniadań i przedłużonego czasu pobytu w szkole z wydawaniem uczniom bezpłatnych obiadów, bezpłatnego zaopatrzenia w odzież szkolną i pomoce naukowe”.

„Organa państwowe — głosi dalej program — związki za­wodowe i kołchozy, w miarę jak w ciągu 20-lecia wzrastać będzie dochód narodowy, stopniowo brać będą na siebie ma­terialne zaopatrzenie wszystkich obywateli, którzy utracili zdolność do pracy z powodu starości lub wskutek inwali­dztwa. Zasiłki chorobowe lub z tytułu utraty zdolności do pracy oraz renty starcze rozciągnie się na kołchoźników; wysokość rent starczych zostanie podniesiona. W mieście i na wsi szeroko rozbuduje się sieć wygodnych domów-internatów dla starców i inwalidów, zapewniającą przyjęcie na bez­płatne utrzymanie wszystkich, którzy tego zechcą”.

po zderzeniu ze sobą obydwu tekstów zauważam że metody wciskania kitu się nie zmieniają. Bo pracować będziemy wedle możliwości ale brać wedle potrzeb.

*) cytaty z tow. Wiesława Gomułki zaczerpnęłem z referatu który wygłosił on na IX Plenum KC PZPR w dniu 22 października.1961 roku. Całość referatu tow. Wiesława dostępna jest pod adresem

Polecam całość tego tekstu bo to template z którego dzisiejsi komuniści czy inni banksterzy budują swoje mowy o dochodzie bezwarunkowym i innych “zdobyczach socjalizmu”.

Przeczytaj cały referat Gomułki, @JerzyK, tak jak ja przeczytałem cały zesznurkowany przez Ciebie artykuł. Potem możemy podyskutować.

7 Likes

To lista życzeń^^

Będą na nas pracować kapitalisty?

To akurat była prawda, było to kupę dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty^^

Prawda. Żaden Jankes nie konsumował tyle czołga na ryj co Kacap.

Prawda - licząc od wojny to wzrost był gigantyczny. Licząc od przedwojny to go nie było^^

No i wypłata była za pięć godzin rocznie^^

Aż wreszcie wszyscy trafili na bezpłatny^^

Tylko musimy nie mieć potrzeb^^

2 Likes